Κλείστε
Ραντεβού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ MR.FRANCE


Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») η Εταιρεία με την επωνυμία «D. KOSTOPOULOS S.M.P.C.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού  αριθ. 241 με ΑΦΜ 800486151, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, και εκπροσωπείται νομίμως,  (εφ’ εξής η «Εταιρεία» ή οι «Εταιρείες» ή «εμείς» ή «μας»), τηλ. 210-9400318, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας syggrou@mrfrance.gr , με την ιδιότητά τους ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 4 (7) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 GDPR, ΕΕ 2016/679 ΕΕ 2016/679, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εν γένει επεξεργασία από αυτές των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

 

 

 

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο  φυσικό πρόσωπο, που είναι και το υποκείμενο των δεδομένων, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα».

 

 

 

Τι είναι η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR) ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 

 

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε;

Συλλέγουμε μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και για τους οποίους έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας.

 

Αναλυτικότερα συλλέγουμε : Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δίπλωμα οδήγησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ.

 

Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.

 

Τραπεζικά στοιχεία και στοιχεία πληρωμών, όπως αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, PayPal, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, IBAN.

 

Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα χρήστη (username), IP address. Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, συλλέγουμε μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν τα οποία διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας (φυλλομετρητής – browser) στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

 

Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies ), τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και εφόσον εσείς έχετε ρητά συναινέσει προς τούτο, συμπληρώνοντας ρητά τα αντίστοιχα πεδία.

 

 

 

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν  γίνεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία μας ή/και από άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου ή κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας από εξωτερικούς συνεργάτες μας, παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, τα επεξεργάζονται ως Εκτελούντες την Επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.

 

Γενικότερα, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Υποβολή προσφοράς: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, για την υποβολή προσφοράς μας για την από μέρους σας  αγορά αυτοκινήτου και την σύναψη στη συνέχεια σύμβασης πώλησης.

 

Αγορά Αυτοκινήτου: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να ολοκληρωθεί η σύναψη αγοράς μεταχειρισμένου ή καινούργιου αυτοκινήτου.

 

Εκτελωνισμός Αυτοκινήτου που αγοράσατε.

 

Παροχή Υπηρεσιών για την κάλυψη της εγγύησης και  συντήρησης του αυτοκινήτου που αγοράσατε.

 

Σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου σας.

 

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση μαζί σας εν σχέσει με την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης, όπως συντήρησης, υπηρεσιών φανοποιείας, επισκευής, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των απαραίτητων ανταλλακτικών ή/και μερών του οχήματος, την αντικατάσταση οχήματος, την εξυπηρέτηση για ΚΤΕΟ κλπ, τη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεών σας προς την εταιρεία, να αντικρούσει, εγείρει/ασκήσει και τελικώς εισπράξει νομικές απαιτήσεις και διεκδικήσεις.

 

Συμμόρφωση με ισχύουσα Νομοθεσία: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της Φορολογικής, Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας ή την ασφαλιστική κάλυψη οχήματος που απορρέει από ενεργή σύμβαση ασφάλισης.

 

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού χρήστη και να διευκολυνθεί ενδεικτικά η σύναψη σύμβασης αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε είτε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση είτε με αποστολή SMS είτε με την ταχυδρομική αποστολή έντυπου υλικού, σχετικά με προωθητικές/ διαφημιστικές ενέργειες της Εταιρείας (π.χ. για νέα προϊόντα/ή και υπηρεσίες που διαθέτει στην αγορά, τυχόν προσφορές, λειτουργία νέων υποκαταστημάτων  και έναρξη παροχής νέων ή πρόσθετων υπηρεσιών κ.λπ. ).

 

Υπηρεσίες ενημέρωσης στον Ιστότοπο : Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για τους πελάτες της.

 

Προγράμματα προνομίων για Πελάτες: Μέσω των προγραμμάτων αυτών, η Εταιρεία προσφέρει μια σειρά από οφέλη στους πελάτες της, όπως ενδεικτικά, προτεραιότητα εξυπηρέτησης στα συνεργεία, εκπτωτικά κουπόνια, προσφορές κ.α.

 

Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε ενδεικτικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου , web site  και των φορμών επικοινωνίας.

 

Εύρεση Εργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην Εταιρεία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.

 

 

 

Προωθητικές Ενέργειες, για την ενημέρωσή σας και την προβολή των παρεχομένων από την εταιρεία μας προϊόντων κι υπηρεσιών, εφ’ όσον συναινείτε γι’ αυτό.

 

Έρευνες για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, βελτίωσης και  προσαρμογής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς τις απαιτήσεις, ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές σας.

 

Συμμετοχή σε on-line προωθητικές ενέργειες / διαγωνισμούς: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε κάποιο διαγωνισμό, σε περίπτωση που συμφωνείτε,  για να  διεξάγει διαγωνισμούς, να σας ειδοποιεί αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας.

 

Συμμετοχή σε on-line έρευνες αγοράς / ερωτηματολόγια: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε οn-line έρευνες, για παράδειγμα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, εισόδημα κλπ). Μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες ή και τίποτε, κατ’ επιλογήν σας. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του ισοτόπου μας, για την εκ μέρους σας αξιολόγηση και ακολούθως την βελτίωση των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών και για κανένα άλλο σκοπό.

 

 

 

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 

α) τους όρους της συμβατικής μας σχέσης,

 

β) τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται,

 

γ) τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.),

 

δ) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

 

 

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν ;

O MR.FRANCE εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

 

Πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

 

Ενδεικτικά, αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:

 

1) Η εταιρεία που συντηρεί το  λογισμικό διαχείρισης  της πελατειακής μας βάσης (CRM κλπ )

 

2) H εταιρεία που συντηρεί το λογισμικό μισθοδοσίας των εργαζομένων της Εταιρείας μας.

 

3) Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίους συνάπτετε ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα αυτοκίνητά σας και στις οποίες εμείς μεταβιβάζουμε  τα απαραίτητα στοιχεία σας  για το σκοπό της ασφάλισης.

 

3) Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία μας χρήστες των  συστημάτων μας.

 

5) Άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εξασφάλιση ακόμη περισσότερων προνομίων για εσάς κατά την αγορά του αυτοκινήτου σας.

 

6) Εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.

 

7) Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα αντικατάστασης της Εταιρείας μας.

 

8) Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Κ.Τ.Ε.Ο.

 

9)  Συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση και τη σύναψη δανειακών συμβάσεων για την αγορά ή/και την επισκευή του οχήματός σας και στις οποίες εμείς μεταβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία σας.

 

 

 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεσή σας.

 

 

 

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & οι άλλοι εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 

α) να τηρούν εχεμύθεια,

 

β) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν  χωρίς την προηγούμενη έγκριση ή/και άδεια της Εταιρείας,

 

γ) να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μέτρα ασφάλειας,

 

δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (άλλως GDPR).

 

Ενδέχεται οι Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται άλλοι εκτελούντες την επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, o υπεύθυνος επεξεργασίας (εμείς) θα πρέπει να έχει δώσει εξουσιοδότηση να χειρίζονται την εν άλω ή εν μέρει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Συνέπεια αυτού είναι ο άλλος εκτελών την επεξεργασία να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα την επεξεργασία, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και να φέρει  εις ολόκληρον ευθύνη με τον Εκτελούντα την επεξεργασία.

 

 

 

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Όχι, δεν μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ

 

 

 

Στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ελλάδος (αλλά εντός ΕΟΧ);

Σε αγορά καινούργιου αυτοκινήτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοστασίου πάντα με τα υψηλότερα στάνταρτ ασφαλείας πληροφοριών και εμπιστευτικότητας .

 

 

 

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν;

Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα και στα πλαίσια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης, σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία, εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή αποστολής του.

 

Διατηρούμε τα βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία που υποβάλλετε μέσω email για εργασία στην Εταιρεία μας για δύο (2) χρόνια, εκτός και εάν μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε την διατήρησή τους για λιγότερο χρονικό διάστημα (το κατώτερο χρονικό όριο που μπορείτε να επιλέξετε είναι έξι μήνες από την υποβολή τους) ή τη διαγραφή τους

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία παρέχετε για την συμμετοχή σας στα προγράμματα προνομίων  για πελάτες (π.χ, εκπτωτικών κουπονιών), διαγράφονται όταν εκπνεύσει η διάρκεια του προγράμματος ή συντρέξει λόγος αποκλεισμού σας από το πρόγραμμα ή εκδηλώσετε την επιθυμία να πάψετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, όπως περιγράφεται στους όρους χρήσης του προγράμματος.

 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή/και έρευνες αγοράς θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ή της έρευνας και ακολούθως διαγράφονται.

 

Η πολιτική που ακολουθούμε για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγουν τα Cookies, περιγράφεται (εδώ, βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies).

 

 

 

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Ο MR.FRANCE δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν.

 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται και προσαρμόζονται προς τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής μη εξουσιοδοτημένη, τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

 

 

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Δικαίωμα πρόσβασης- Δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες για το εάν γίνεται επεξεργασία δεδομένων και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτή (ποιος, για ποιο σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.)

Δικαίωμα στη διόρθωση- Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.

Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)- Δικαίωμα να ζητείται η διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφ’ όσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη διάταξη νόμου (δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα, ανάκληση συγκατάθεσης, δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία).

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας- όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων- Δικαίωμα αίτησης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, εφόσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη απαγορευτική διάταξη νόμου.

Δικαίωμα να απευθύνεστε και να προσφύγετε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ για κάθε ζήτημα που άπτεται της αρμοδιότητάς της σε σχέση με την άνω περιγραφείσα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης/συναίνεσης. Μπορείτε να ανακαλέσετε για το μέλλον οποτεδήποτε τη συναίνεση και συγκατάθεση που μας δώσατε για την πιο πάνω επεξεργασία των προσωπικών Δεδομένων σας.

Μπορεί να ασκήσετε τα άνω δικαιώματά σας κατόπιν υποβολής εκ μέρους σας σχετικής έγγραφης αίτησης προς την εταιρεία, η οποία οφείλει να απαντήσει χωρίς επιβάρυνσή σας και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

 

 

 

Με ποιο τρόπο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας στην ταχυδρομική διεύθυνση «MR.FRANCE »  (Λεωφ. Συγγρού  αριθ. 241  – 17122 ή στην

 

ηλεκτρονική διεύθυνσή της (syggrou@mrfrance.gr) και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

Ειδικά :

 

αν επιθυμείτε την διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη λίστα αποστολής newsletter κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

 

 

Σε πόσο χρόνο ανταποκρινόμαστε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή απαιτεί χρόνο για την εξεύρεση των απαραίτητων στοιχείων για ικανοποίησή του ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αντίστοιχων Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειάζεται  παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

 

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 

 

 

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Αιτήματός σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2109400318(“Τηλεφωνικό κέντρο”)  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση syggrou@mrfrance.gr

 

 

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στον ιστότοπο μας , (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ)

 

 

 

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, ο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679/, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

 

 

 

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας, και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

 

 

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις  25-05-2018